رشته ارشد مدیریت توانبخشی

img/daneshnameh_up/3/38/24.GIF


مقدمه

باتوجه به اهمیت مدیریت در مراکز توانبخشی از یکطرف و عدم هماهنگی متخصصین شاغل در مراکز توان بخشی از طرف دیگر و همچنین افزایش روز افزون تعداد افراد نیازمند به خدمات توان بخشی لزوم برقراری رشته مدیریت توانبخشی را در سطح کارشناسی ارشد ایجاب می نماید.

1-تعریف و هدف

  • کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی به دوره هایی اطلا ق می گردد که تحقیقات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد.
  • دوره کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی با هدف آماده سازی دانشجویان جهت احراز مشاغل حرفه ای و مدیریت در مراکز توان بخشی می باشد .
  • منظور از این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی مراکز توان بخشی و بهبود و توسعه مهارت و استعداد دانشجویان در تشخیص مسائل مدیریت توان بخشی و نحوه گردآوری اطلاعات مربوطه و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها و نهایتا ارزیابی از نتایج می باشد.
  • بعبارتی دقیقتر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه های رشد فردی و حرفه ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق برنامه های توان بخشی با شرایط زمان و نتیجتا بالا بردن کارآیی مراکز توانبخشی است.

2-طول دوره و شکل نظام

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول دوره تحصیل 2 سال می باشد.
هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.

5-ضرورت و اهمیت

امروزه بدون استفاده از دانش مدیریت توان بخشی ، اداره امور مرکز توان بخشی با توجه به وسعت عمل تنوع و پیچیدگی خدمات میسر نمی باش.
با توجه به پیشرفت و گسترش روز افزون در ابعاد مختلف و تحقیقات دامنه داری که در طول سالهای اخیر در زمینه توان بخشی انجام گردیده است، نیاز به تربیت مدیران آگاه به مسائل توان بخشی ، وسایل مورد نیاز ، نحوه سرویس دهی به بیماران و غیره بیش از پیش احساس می گردد.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 تربیت مدرس *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آشنایی با تکنولوژی توانبخشی 2 آمار حیاتی 1
3 اصول مدیریت 4 برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
5 پایان‌نامه 6 توانبخشی آموزشی
7 توانبخشی اجتماعی و جامعه شناسی توانبخشی 8 توانبخشی پزشکی (توان پزشکی )
9 توانبخشی حرفه‌ای 10 توانبخشی مبتنی برجامعه
11 روش تحقیق در علوم بهداشتی 12 کاربرد کامپیوتر در مدیریت توانبخشی
13 مبانی و اصول توانبخشی 14 مدیریت توانبخشی
15 مشاوره توانبخشی
صنعت و بازارکار


دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در موسسات خدمات توان بخشی بعنوان مدیرتوان بخشی به امر هدایت و برنامه ریزی مشغول شوند.

تعداد بازدید ها: 22673