رایانه کار ICDL درجه 2معرفی


فردی که اشتغال به کارهای رایانه ای دارد در رشته کاری ICDL توانایی انجام و آموزش سطوح مختلف در ICDL در تمام سطوح را دارا می باشد.

نمونه وظایف

1. آشنایی با شبکه و مفهوم و کاربرد آن
2. آشنایی با شبکه های تلفنی
3. آشنایی با E-Mail
4. آشنایی با Internet
5. آشنایی با کاربرد کامپیوتر در منازل
6. آشنایی با کاربرد کامپیوتر در محل کار و آموزش
7. آشنایی با کاربرد کامپیوتر در زندگی روزمره
8. آشنایی با مفهوم تحولات جهانی براساس کامپیوتر و ارتباطات کامپیوتری
9. آشنایی با مفهوم یک فضای کاری مناسب و رعایت ارگونومی
10. آشنایی با مقررات و حفاظت و ایمنی در محل کار
11. آشنایی با بخشهای اصلی یک کامپیوتر شخصی
12. آشنایی با CPU و کاربرد آن
13. آشنایی با Input Unit
14. آشنایی با Output Unit
15. آشنایی با حافظه انواع، کاربرد و واحدهای رایج آن
16. آشنایی با عوامل موثر در کارآیی یک کامپیوتر
17. آشنایی با طبقه بندی نرم افزار
18. آشنایی با انواع سیستم عامل و کاربرد آنها
19. آشنایی با چند نرم افزار کاربردی به عنوان نمونه و کاربرد هر یک در اجتماع
20. آشنایی با مفهوم توسعه سیستم
21. توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT
22. آشنایی با مفهوم ICTو ITو C&C
23. آشنایی با مفهوم سواد کامپیوتری
24. آشنایی با مفهوم گواهینامه بین المللی
25. آشنایی با اهداف ICDL و کاربرد آن
26. آشنایی با سطوح ICDL و کاربرد هر سطح
27. شناسایی اصول بررسی ICDL و کاربرد آن
28. آشنایی با نرم افزار، سخت افزار و IT
29. آشنایی با انواع کامپیوتر
30. توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT
31. توانایی بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها
32. توانایی کار با اطلاعات و ارتباطات
ابزار و وسایل

1. انواع نرم افزار
2. کامپیوتر
3. جزوات آموزشی
شرایط ارتقاء شغل

مانند بسیاری از کارهایی که با رایانه صورت می گیرد اگر شخصی که کار اصلی و روند زندگی اش با رایانه گره خورده است همانند رایانه حرکت رو به رشد و سرعت خوبی برای افزایش آگاهی های خود داشته باشد مطمئنا می تواند در بستر زمان نسبت به افزایش کارایی خود و ارتقاء شغلی خود نتایج مطلوبی برسد.
ویژگی های شخصیتی

دقت در کار، حوصله داشتن برای فراگیری، آشنایی با نرم افزار مختلف، حس کنجکاوی بالا و انجام دقیق مراحل آموزش از مهمترین ویژگی هایی است که یک ICDL کار باید دارا باشد.

تعداد بازدید ها: 45575