دیادلف


دیادلف
Diadelphe


پرچم هایی را گویند که میله بعضی از آنها به هم پیوسته و برخی دیگر آزاد است مانند غالب پروانه واران (Papilionaceae) که 10 پرچم دارند ولی میله 9 پرچم آنها به هم پیوسته و فقط یکی آزاد است.


تعداد بازدید ها: 6818