دو پایه


دو پایه
Diolque


گیاهانی را گویند که گلهای نر و ماده بر روی دو پایه جدا گانه دارند مانند گزنه دو پایه Urtica diotica درازک و غیره.

تعداد بازدید ها: 11428