دو رگه


دو رگه
Hybride


گیاهانی را گویند که از آمیزش دو گونه یا واریته و حتی دو جنس مختلف نتیجه شده باشند.

تعداد بازدید ها: 5956