دوپرگار «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/b/bf/sovarpargar.jpg


نام دیگر: دوپرگار

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی برای اولین بار در سال 1754 در آسمان مشاهده شد.

منبع:

  • DK multi media

تعداد بازدید ها: 7567