دوتایی


دوتایی
Gemine


اعضایی از گیاه را گویند که دوتایی مجاور هم قرار گرفته باشند مانند برگ بعضی از گیاهان تیره سیب زمینی که دوتایی (نه به وضع متقابل) مجاور هم مشاهده می گردند.


تعداد بازدید ها: 5334