ده پایان
img/daneshnameh_up/1/1c/10pa.jpg

این گروه نیز مانند هشت پایان از سر پاییان می باشند: ( حلزونها با دستهای حلقه ای ). دستهای آنها غده های مکنده ای دارند که برای گرفتن طعمه بکار می روند. آنها چشمهای درشت و قوی ترین سیستم عصبی را در میان گروه بی مهرگان به خود اختصاص داده اند بیشتر آنها بوسیله نیروی محرکه جت حرکت می کنند و می توانند با سرعت زیاد به سمت عقب، خود شلیک کنند.

یک ده پا پوسته داخلی دارد. او دارای ده پا و دو شاخک می باشد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11316