دندانه دار


دندانه دار
Dente


تضاریس کوچک برگ و یا قطعات پوشش گل را گویند مانند برگ نارون و کاسه و یا جام برخی از گیاهان جدا یا پیوسته گلبرگ که منتهی به دندانه های کوچک می گردند.


تعداد بازدید ها: 6899