درون بر


درون بر
Endocarpe


بخش داخلی میوه است که ممکن است به صورت لایه نازک غشائی در آید و یا سخت و محکم گردیده هسته را بوجود آورد.

تعداد بازدید ها: 6139