درجه حرارت پایا یا صفر بیولوژیکی


درجه حرارت پایه یا صفر بیولوژیکی
Base temperature


هر گیاهی برای جوانه زنی و شروع رشد خود به حداقل درجه حرارت نیاز دارد که در دمای کمتر از آن رشد آغاز نشده و با متوقف می شود. این درجه حرارت را صفر بیولوژیکی یا درجه حرارت پایه (Base temperature) گویند که برای هرگونه گیاهی عدد ثابتی است. کلیه فعالیتهای زیستی گیاهان در محدوده ای از درجه حرارت انجام می شود و برای اینکه هر گیاه بتواند دما خارج از این محدوده را تحمل نماید باید قادر باشد تا مکانیزم هایی را اعمال نماید (خواب رفتن گیاهان) و اگر گیاهی نتواند تغییراتی در وضع یافته های خود ایجاد نماید از بین خواهد رفت.

تعداد بازدید ها: 20299