دراویت


img/daneshnameh_up/7/70/Dravite.jpg
دراویت
دراویت (Dravite)
Na Mg3 Al6 (OH)4 (BO3)3 Si6 O18
سیستم تبلور
/ناکامل - مطابق با سطح /1011
صدفی - نامنظم
شفاف - نیمه شفاف - غیر شفاف
شکننده
بلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته ای
اشکال ظاهری
. در اسیدها نامحلول است
و گاه حتیFe3+, Mn , Ca ترکیب شیمیایی بسیار متغیر
با انکلوزیون های مهمCr , Ti , V , Li
قهوه ای - قهوه ای تیره - قهوه ای روشن - بندرت سبز - سفید و خاکستری-آبی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
مشابه تورمالین
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی - رگه های تیپ آلپی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از رودخانه دراو در اتریش اخذ شده
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
77.52.93.2


منبع

تعداد بازدید ها: 7462