دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان


1. مرکز حاجی آباد (زیر نظر واحد بندر عباس )
واقع در شهر حاجی آباد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

2. مرکز میناب (زیر نظر واحد بندرعباس)
واقع در شهر میناب
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

3. واحد دانشگاهی بندر عباس
واقع در شهر بندر عباس
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
5. مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

4. مرکز رودان(زیر نظر واحد بندرعباس)
واقع در شهر رودان
لیست رشته ها:
1. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )

5. مرکز بندر لنگه (زیر نظر واحد بندرعباس)
واقع در شهر بندر لنگه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

6. واحد دانشگاهی قشم
واقع در شهر قشم
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. علوم اجتماعی – مردم شناسی
5. مهندسی منابع طبیعی – شیلات


تعداد بازدید ها: 52818