دانشگاه آزاد اسلامی استان قم


1. واحد دانشگاهی قم
واقع در شهر قم
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
تعداد بازدید ها: 34715