داده‌ها


داده

برخی از تعاریف ارائه شده در متون چنین اند:

  • داده‌عبارتست از نمایش ذخیره شده اشیاء فیزیکی , چیزهای مجرد, بوده‌ها (واقعیات ) ,رویدادها یا موجودیتهای دیگر قابل مشاهده که در تصمیم سازی بکار می‌آید
  • داده عبارتست از هر مجموعه‌ای از بوده‌ها
  • بوده‌های خام که معنای اندکی دارند مگر اینکه به صورتی منطقی سازماندهی شده باشند
  • داده‌ عبارتست از کلمه و / یا عددی که معنای خاصی داشته باشد.
  • داده عبارتست از بوده (واقعیت ) یا هست معلوم که می‌توان بوده یا هست دیگری را از استنباط کرد.

واقعیات شناخته شده که می‌تواند ذخیره شود و معنای ضمنی دارد. حال تعریف ANSI را یاد آوری می‌شویم
باری این مفهوم, ANSI در تعریف ارائه کرده است
1-نمایش بوده‌ها و پدیده‌ها و مفاهیم یا شناخته‌ها به طرزی صوری و مناسب برای برقراری ارتباط ,تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار
2-هر نمایشی اعم از کاراکتری (نویسه‌ای) یا کمیتهای قیاسی که معنایی به آن قابل انتساب باشد (توسط انسان یا یک مکانیسم خودکار).

توجه داشته باشید که انتساب یک معنا به یک نمایش , قبل از هر چیز باید توسط ذهن , هوش یااندیشه انجام شود.
اگر از دیدگاه علم ارتباط شناسی در مفهوم داده اندیشه کنیم تعریف اول ANSI به نظر کاملتر می‌آید.
کلمه data ریشه‌لاتین دارد و در اصل از کلمه‌ای در لاتین به معنای "دادن" مشتق می‌شود و مفرد آن datum است . در متون معمولاً به صورت جمع بکار می‌رود.


تعداد بازدید ها: 6652