خلفای عباسی


«بنی عباس» سلسله‌ای بودند که پس از خلفای اموی به قدرت رسیدند و رهبری جهان اسلام و حکومت مسلمین را در اختیار گرفتند. تمامی آنان از نوادگان عباس بن عبدالمطلب، عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بودند و به همین جهت آنان را بنی عباس (فرزندان عباس) یا عباسیون می‌نامند.
قیام عباسیون به رهبری ابومسلم خراسانی پس از حرکت مخفی 50 ساله علیه امویان به نتیجه رسید و در سال 132 هجری قمری، سفاح، اولین خلیفه عباسی، بر کرسی خلافت تکیه زد.
در مجموع 37 نفر از بنی عباس به حکومت رسیدند که اسامی و تاریخ آغاز خلافتشان عبارت است از:

1. سفاح: 132 هجری قمری.
2.منصور: 136 هجری قمری.
3. مهدی: 158 هجری قمری.
4. هادی: 169 هجری قمری.
5. هارون: 170 هجری قمری.
6. امین: 193 هجری قمری.
7. مأمون: 198 هجری قمری.
8. معتصم: 218 هجری قمری.
9. واثق: 227 هجری قمری.
10. متوکل: 232 هجری قمری.
11. منتصر: 247 هجری قمری.
12. مستعین: 248 هجری قمری.
13. معتز: 252 هجری قمری.
14. مهتدی: 255 هجری قمری.
15. معتمد: 256 هجری قمری.
16. معتضد: 279 هجری قمری.
17. مکتفی: 289 هجری قمری.
18. مقتدر: 295 هجری قمری.
19. قاهر: 320 هجری قمری.
20. راضی: 322 هجری قمری.
21. متقی: 329 هجری قمری.
22. مستکنی: 333 هجری قمری.
23. مطیع لله: 334 هجری قمری.
24. طائع: 363 هجری قمری.
25. قادر: 381 هجری قمری.
26. قائم: 422 هجری قمری.
27. مقتدی: 464 هجری قمری.
28. مستظهر: 487 هجری قمری.
29. مسترشد: 517 هجری قمری.
30. راشد: 529 هجری قمری.
31. مقتنی: 530 هجری قمری.
32. مستنجد: 555 هجری قمری.
33. مستضی: 533 هجری قمری.
34. ناصر: 575 هجری قمری.
35. ظاهر: 622 هجری قمری.
36. مستنصر: 623 هجری قمری.
37. مستعصم: 640 هجری قمری.


تعداد بازدید ها: 130878