خصوصیات جنگ


دید کلی

هر پدیده طبیعی یا اجتماعی ویژگیهایی دارد که با آن شناخته شده و از سایر پدیده‌ها متمایز می‌گردد. در مورد جنگ هم هر گونه ستیزه گروهی جنگ محسوب نمی شود ، بلکه جنگ در اصطلاح علم سیاست فقط به ستیزه‌های گروهی معینی اطلاق می‌گردد.

ویژگیهای جنگ

  • باید دو یا چند گروه مستقل که هر یک در منطقه جغرافیایی خاصی سکونت دارند ، موجود باشند. سنیزه‌های گروههای نامستقل و به هم آمیخته جنگ تلقی نمی‌شود.

  • گروههای مستقل از یکدیگر باید با هم در ارتباط باشند. زیرا میان گروههای بی ارتباط با هم نه جنگی رخ می‌دهد و نه صلح مصداق دارد.

  • بین گروههای مختلف اجتماعی باید ارتباطات ستیزه آمیزی برقرار باشد. اگر ارتباطات خنثی که ستیزه شمرده می‌شود بوجود نیاید، جنگ محقق نمی‌شود.

  • این ارتباطات ستیزه آمیز گروههای گوناگون اجتماعی باید از نظم و ترنیب خاصی برخوردارباشد. زد و خوردهای نامنظم معمولا جنگ به شمار نمی رود.

عقیده گاستون بوتول درباره ویژگی جنگ

گاستون بوتول نیز برای تعیین حدود و تعریف پدیده جنگ ، نشانه‌هایی ارائه می‌دهد. و اظهار می‌دارد که برای عرضه یک تعریف کامل باید نسبت به آن پدیده شناخت کامل داشت. چون این پدیده را درست نمی‌شناسیم ، بنابراین باید چهارچوب و محدوده آن را معین کنیم ، وگرنه به هر عملی باید مبارزه و جنگ بگوییم. در حالی که جنگ معنی و مفهوم مشخصی دارد.

وی می‌گوید: «اگر مفهوم مبارزه را مدام تعمیم بدهیم ، سرانجام بر اعمال بسیار متنوعی اطلاق خواهد شد.مثلا می‌شود گفت که عمل گوارش ، مبارزه معده با خوردنیها است. عمل شخم زدن مبارزه کشاورز با زمین است. همچنین تحقیق علمی مبارزه‌ای بین دانشجو و دانش است. همچنین واژه مبارزه در بسیاری از مواقع با واژه تلاش یکسان پنداشته شده و مانع با دشمن هم ردیف گرفته می‌شود.»

تقسیم بندی اجزای جنگ از نظر گاستون بوتول

همچنین ببینید


تعداد بازدید ها: 9468