خاک لمون رسی شنی


خاک لمون رسی شنی
Sandy clay loam


خاکی که 60 درصد آن شن و 10 درصد لای و 30 درصد آن رس می باشد خاک لمون رسی شنی نام دارد.

تعداد بازدید ها: 14936