خازنهای متغیر


به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغیییر داد :" فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و" نوع دی الکتریک ".

اساس کار خازن متغیر برمبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است ، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه ی خازن دارد . خاز های متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند . در شکل زیر دو نوع خازن متغیر را به همراه علایم اختصاری آن ها مشاهده می کنید . نوعی که به وسیله دسته ی متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ی ظرفیت خازن های واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازن های تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است . از این خازن ها در گیرنده های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می شود .


تعداد بازدید ها: 43717