حکومت صفویان از قدرت یافتن شاه اسماعیل تا مرگ شاه طهماسب

مرحله اول : دورهُ اقتدار مرکزی شاه اسماعیل اول

در این دورهُ قدرت مطلق حکومت در زمان شاه اسماعیل اول که از ( 907 تا 920 ه0ق ) بود پاره ای عوامل که در زیر بدانها اشاره می گردد ، موجب قدرت مطلق شاه در امر حکومت گردید :
1. توانایی وقدرت شاه در سرکوب کردن مخالفان و رقبای
2. دلیری و.شجاعت در توسعه قلمرو حکومت
3. سرکوب کردن دشمنان خارجی
4. نظم و ترتیب بخشیدن به امور داخلی در امر حکومت
5. برخوردار بودن از دو مقام دنیایی و دینی در میان مردم
6. تصور مردم از اینکه شاه صفوی جانشین و خلیفه خدا بر زمین است
7. قرار گرفتن در راس کل ساختار جامعه.

مرحلهُ دوم : دورهُ ضعف سستی در حکومت شاه اسماعیل اول :

این دوره که ز 920 تا 930 ه0ق را شامل می شود ، بواسطه شکست چالدران و ناتوانایی در سرکوب نیروی عثمانی ایجاد شد . این شکست موجب کاهش قدرت شاه اسماعیل در میان نیروهایش گردید . علل گوناگونی موجب نابسامانی هر چه بیشتر اوضاع گردیده بود .
1. از بین رفتن اعتقاد شکست ناپذیری شاه اسماعیل میان پیروانش .
2. بی اعتنایی و بی توجهی ها به امر حکومت از جانب شاه اسماعیل .
3. از دست دادن بخشهایی از قلمرو حکومتی نظیر دیاربکر موجب کاهش هیبت و عظمت حاکم صفوی گردید .
4. شکست چالدران سبب شد که اعتقاد نیروی قزلباش به رهبرشان به عنوان موجودی الهی یا نیمه الهی شکست ناپذیر از بین برود .
5. شکست در چالدران سبب آغاز نافرمانیها و عصیانهای نیروی قزلباش در برابر شاه گردید .
6. ایجاد شورش ها و نابسامانیها از سوی نیروی قزلباش موجب شکست اقتدار مطلق شاه و حکومت مرکزی شد .
صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سوممرحله سوم : تداوم ناامنیها و آشوبها

این دوره با مرگ شاه اسماعیل اول و روی کار آمدن فرزند ده ساله اش آغاز گشت و از 930 تا 940 هه0ق به طول انجامید . مجموعه علل و شرایط زیر موجب وخامت هر چه بیشتر اوضاع گردیده بود .
1. ادعاهایی که هر یک از سران قزلباش در تصدی مقام نایب السلطنتی شاه طهماسب داشتند
2. شورشها و درگیریهای میان رهبران مختلف قبایل قزلباش .
3. کم سن بودن و عدم مهارت در سالهای اولیه حکومت شاه طهماسب اول .
4. بحران تکلو و اوج ناامنیهای داخلی .
5. حملات ازبکان از شرق و عثمانیها از غرب

مرحلهُ چهارم : بهبود شرایط و رشد توسعهُ قدرت :

در پی تغییرات و تحولات انجام شده ناشی از توانایی شاه طهماسب در سرکوب شورشها و بحرانهای ایجاد شده از سوی عناصر قزلباش در فاصله میان ( 940 – 984 ه0ق ) وضع عمومی جامعه رو به بهبود گذاشت . رئوس نکات و ویژگی های این دوره بدین قرار است .
1. مهارت و قدرت شاه طهماسب در سرکوب ازبکان در جنگ جام .
2. زیرکی و ذکاوت شاه طهماسب در نبرد با عثمانیها و سیاست او درشکست دادن آنها .
3. ایجاد نظم و ترتیب در سیستم اداری و حکومتی که از قدرتها دچار نابسامانی شده بود .
4. ایجاد رابطه با کشورهای همسایه .
5. ایجاد فضای مناسب جهت ارتقاء فرهنگ و هنر در جامعه .
6. تغییر پایتخت

تعداد بازدید ها: 11027