حرکت با توپ «فوتبال»


حرکت با توپ

حرکت با توپ با هدایت توپ که قبلا بررسی کردیم تفاوت دارد . حرکت با توپ پیشروی در زمین به منظور انجام پاس ، دریبل یا شوت است . در حرکت با توپ ، متناسب با میزان سرعت بازیکن و فاصله او از حریف ، توپ کمابیش در جلو بازیکن به حرکت در می آید . فوتبالیستی که آزادی عمل دارد ، با ارزیابی موقعیت حریف می تواند با توپ پیشروی کند . او همواره باید خود و توپ را دور از دسترس حریف قرار دهد . اصلی که در حرکت با توپ باید رعایت شود عبارت است از: هر قدر می توانید از حریف سبقت بگیرید ، به پیشروی ادامه دهید . در غیر این صورت ، متناسب با موقعیت موجود ، باید سرعت خود را کم یا زیاد کرده و فاصله خود را با توپ کم کنید.
در موقعیت حمله حرکت با توپ بسیار مهم است . مهارت بازیکنی که وظیفه ی سنگینی به عهده دارد و در یک لحظه سرنوشت بازی در اختیار او قرار می گیرد، اهمیتی دو چندان خواهد یافت .

این مهارت دو موقعیت متفاوت ایجاد می کند :


  • چنان چه بازیکن به هدایت توپ و حرکت با آن مسلط باشد ، در این صورت او می تواند سرعت بازی را زیاد کرده یا توپ را برای یار خود بفرستد که عمل او برا حریف ایجاد خطر می کند .
  • چنان چه بازیکن در مورد توانایی های خود دچار غرور شود و در یک لحظه نا مناسب نبرد فردی با حریف را انتخاب کند ، در این صورت او تمام بازیکنان تیم را ضرورتا به سوی تلاشی جمعی برای پس گرفتن توپ یا جلوگیری از واگذاری آن به حریف سوق می دهد .

هدایت و حرکت با توپ مستلزم یاد گیری اولین مرحله تکنیک است :
سطوح تماس بدن بازیکن با توپ: بدن فوتبالیست وسیله ای دقیق برای خلاقیت و پس گرفتن توپ از حریف است ، به شرطی که بتواند از سطوح تماس خوب استفاده کند .تعداد بازدید ها: 14474