جنگلهای بارانی آسیای جنوب شرقی


جنگلهای بارانی آسیای جنوب شرقی


img/daneshnameh_up/d/d8/jbasia.jpg
جنگل انبوه(برگ ریز)

جنگلهای بارانی بر اساس هوای مرطوب
و گرم سالانه رشد می کنند.
در جنگلهای آسیای جنوب شرقی ، گونه های بسیار متنوعی از گیاهان وجود دارد.فقط در شبه جزیره مالزی بیش از 2500 گونه درخت مشاهده شده که این تعداد بیش از درختان تمام آمریکای شمالی است . این جنگلها ، زیستگاه دو گونه رو به افزایش حیوانات بسیار کمیاب می باشد . این حیوانات عبارتند از : بوزینه درازدست (از نخستیان میوه خوار) و یوزپلنگ.
تعداد بازدید ها: 12689