جریانات هوا


جریان هوا


پایین ترین سطح اتمسفر به دلیل فشار گرمای خورشید ، در مداری به نام سلول به حرکت در می آید . در صورتی که زمین از چرخش باز می ایستاد ، بادی ایجاد می شد که مستقیماَ در نواحی بین خط استوا و قطبها می وزید . اما ، از آنجا که زمین در حال چرخیدن است ، باد به طور مشخصی در سطح کره زمین منحرف می گردد.

img/daneshnameh_up/9/98/jaryan.jpg
فلشهای ابی رنگ مسیر عمومی بادهای
اصلی جهان را نشان می دهد.تعداد بازدید ها: 7895