ت) هواپیماهای بمب افکن


*TU-22-M3 بمب افکن استراتژیک دوربرد
تعداد بازدید ها: 5567