تیگموتروپیسم


تیگموتروپیسم
Thigmotropisme


این تروپیسم که نوعی خمیدگی حاصل از تماس یک جسم سخت با اندام در حال رشد گیاه است در حقیقت معرف کند شدن رشد در سطح مورد تماس است. تیگموتروپیسم در رشد و توسعه ریشه گیاهان نقش مهمی دارد و سبب می شود تا ریشه در حال رشد اگر به موانعی در خاک برخورد کند آنرا دور زده و از کنار آن بگذرد. پیچک های گیاهان پیچکدار نیز بر اثر تیگموتروپیسم بدور تکیه گاه می پیچند.


تعداد بازدید ها: 6804