تیره گل برنجک


شرح تیره دیپ ساسه – تیره گل برنجک
Dipsaceae

تیره گل برنجک تیره کوچکی از گیاهان گلدار و پیوسته گلبرگ و شامل انواعی عموماً علفی یا نیمه چوبی است. در نیمکره شمالی مخصوصاً در منطقه مدیترانه ، هند و نواحی شرقی آسیا پراکندگی دارند. از مشخصات گیاهان آن این است که برگهای آنها متقابل ، ساده یا موجدا و یا دارای بریدگهای عمیق است بعضی از آنها نیز برگهای مرکب از برگچه های متعدد دارند. گل آذین آنها به صورت مجموعه ای از گرزنها و یا دارای ظاهر کاپیتول مانند است. عموماً گلهائی نر - ماده واقع در کنار یک براکته دارند و چون دو زائده کوچک دیگر نیز در قاعده گلهای آنها جای دارد. از بهم پیوستن آنها پوششی در اطراف تخمدان بوجود می آید. دارای 4 کاسبرگ ، 5 گلبرگ (گاهی 4) و 4 پرچم می باشند. مادگی آنها شامل تخمدانی یک خانه است و پس از رسیدن به میوه ای به صورت فندقه تبدیل می شود.
گیاهان این تیره شامل 10 جنس و 200 گونه میباشند.
جنس های مهم آن از نظر تعداد عبارتند از :
Scabiosa (دارای 100 گونه)
Knuntia ( گونه59)
Dipsacus ( گونه12)


تعداد بازدید ها: 13073