تیره کولوملیاسه


شرح تیره کولوملیاسه
Columelliaceae

تیره کولوملیاسه تیره کوچکی است با یک جنس و دو گونه که هر دوگونه آن در آمریکای جنوبی انتشار دارند. برگهای این گیاهان متقابل ، ساده و بدون گوشوارک اند. گل آذین گرزن ، گلها دارای تقارن طرفی و نر ماده اند، کاسه و جام 5 تا 8 پر ، دارای 2 پرچم با بساک تا بیده و لوله شده سینوسی است. تخمدان زیرین و دارای 2 برچه که تخمدانی با تمکن کناری را تشکیل می دهد و سپس بر اثر رشد جفت ها تخمدان 2 خانه ای ناقص با تمکن محوری را ایجاد می کند.


تعداد بازدید ها: 6385