تیره کنور


شرح تیره کنور
Celasteraceae

گیاهان این تیره عموماً گیاهانی چوبی و دارای حداکثر گسترش و پراکندگی در جهان هستند. برگها منفرد یا متقابل ، گلها منظم ، نر و ماده و یا بر اثر عدم رشد یکی از اندامها ، تک جنس هستند.
کاسه با دوام و پایا، جام پنچ پرو و بندرت 4 پر است و معمولاً رشد زیاد ندارد.
نافه ایزوستمون و دارای پرچم هایی متناوب با گلبرگهاست. مادگی شامل 4 یا 5 برچه و تخمدان دارای 4 یا 5 خانه است که هر خانه آن محتوی 1 یا 2 تخمک ایستاده اناتروپ با رافه ای در جهت داخل حفره خانه هاست نهنج شامل یک دیسک رشد یافته، ضخیم و کاملاً آشکار است. میوه در انواع مختلف متفاوت ولی غالباً کپسول، میان برچه گشا و محتوی دانه هایی معمولاً محصور در زائده پوششی (آریل) آبدار است.
این تیره دارای 35 تا 40 جنس و حدود 450 تا 500 گونه با انتشاری پراکنده و گسسته در سطح کره زمین است.
تیره کنور در ایران دارای دو جنس Celastras , Evonymus است که هر یک دو گونه دارد.
جنس Evonymus (شمشاد شمشیری) مرکز انتشار این جنس که بیشترین گونه را در این تیره داراست تقریباً جنوب شرقی آسیاست دو ایران نیز دارای و در گونه بومی به صورت درختانی با برگهای خزان کننده ، ساده ، بندرت متناوب گوشوارکی کم دوام زود افت و پهنکی تخم مرغی با حاشیه ای دندانه دار است هر دو گونه این جنس در نواحی شمال ایران (مازندان ، گیلان ، دره چالوس) و آذربایجان می روید گونه ای که در حاشیه پارکها و حواشی خیابانهای دانشگاه تهران کاشته شده و برگهای همیشه سز دارد از خارج به ایران آورده شده و بنام Evonymus Japonicus نام دارد.
جنس Celastras گیاهانی بوته ای یا درختچه ای ، معمولاً بالا رونده با برگهایی متناوب و برگ دار ، ساده دارای گوشوارک کوچک بی دوام و زود افت و یا فاقد آن هستند از این جنس دو گونه درختچه ای با خار های تیز و محکم در بلوچستان می رویند.


تعداد بازدید ها: 7819