تیره کرگل


شرح تیره کرگل (تیره میرسیناسه)
Myrsinaceae

تیره میر سیناسه دارای 177 جنس و تقریباً 1000 گونه است که بیشتر آنها در مناطق گرم کره زمین انتشار دارند. گیاهان این این تیره درختان یا درختچه هایی بلند و یا کوتاه با برگهای متناوب ، کامل یا غالباً دندانه دار و کنگره ای هستند گل آذین آنها اغلب متراکم محوری و یا مستقر روی ساقه های دو ساله به صورت چتر مانند و یا به حالت خوشه گرزن است گلها کوچک و دارای دمگل اند و بر اثر عدم رشد و از بین رفتن یکی از اندامهای جنسی ، تک جنس می شوند. حلقه های گل پنج پر یا چهار پر ، کاسبرگها آزاد و یا کمی در قاعده به هم چسبیده بالبه های مژک دار و منقوط هستند پر آذین گل در غنچه همپوش و یا باز است. گلبرگها کم و بیش در قاعده به هم پیوسته در حاشیه مژک دار و در سطح منقوط اند و پرآذین آنها همپوش است. پرچم ها دارای میله ای چسبیده به قاعده گلبرگها دراز تر یا بسیار کوتاهتر از آنها هستند و یک حلقه غده دار. و بخشی کم و بیش دراز را تشکیل می دهند. بساکها پشت چسب و آزادند و به وسیله دو شکاف طولی باز می شوند تخمدان بدون کرک ، تخم مرغی دارای یک خانه محتوی یک ردیف تخمکهای معدود است. خامه دراز یا کوتاه با کلاله ای بسیار بزرگ و دیسک مانند است که در حاشیه سبز و برگ مانند و دارای دندانه های اره ای است. میوه گویچه ای، شفت یا سته مانند ، دارای درون بر سخت محتوی یک دانه است دانه محصور در باقیمانده جفت کروی دارای آلبومن گوشت دار و شاخی و جنینی با مقطع استوانه ای است.
این تیره در ایران فقط دارای یک جنس بنام Myrisine با دو گونه است.
که درختچه یا درختانی پوشیده از کرک و یا بکلی فاقد کرک اند. دارای بساکهای بسیار دراز تر از میله اند میوه شفت و دارای جداری سخت است. هر دو گونه این جنس در بلوچستان انتشار دارند و یکی از آنها از آنها بنام Myrisine buxifolia به زبان محلی «گورگورا» نامیده می شود.


تعداد بازدید ها: 7261