تیره کالیسراسه


شرح تیره کالیسراسه
Calyceraceae

این تیره کوچک شامل گیاهان علفی و بندرت درختچه ای با برگهای متناوب با طوقه ای بدون گوشوارک است گلها نر- ماده ، تک جنس و یا گیاه بطور کلی پلی گام است. گلها 4 تا 6 پر، نافه دارای پرچم های برابر با سایر قطعات گل، با میله های به هم پیوسته و بساکهای آزاد و یا ظاهراً در اطراف خامه به هم متصل هستند. تخمدان زیرین یک خانه و دارای یک تخمک واژگون آویخته است. خامه ساده دانه دارای آلبومن سلولی و جنین راست است این تیره کوچک دارای سه جنس و تقریباً 30 گونه است که همگی در آمریکای جنوبی انتشار دارند. تیره کالیسراسه را غالباً مجاور تیره کاسنی قرار داده اند در صورتیکه ساختار گل آذین کپه ای آنها با تیره کاسنی متفاوت است و هیچگاه گلهای حاشیه ای کپه در آنها نر یا خنثی نیست و در مرکز کپه گلهای بارور ماده و یا نر ماده دیده نمی شوند. همچنین کاسه گل در این گیاهان بر خلاف تیره کاسنی، سبز و مشخص وبساکهای پرچم ها آزاد است و بعلاوه زواید پرچمی و یا اتصال بساکها به صورت لوله در آنها دیده نمی شود. دارای خامه ساده (مانند تیره سنی دو شاخه نیست) دانه آلبومن دار و فاقد مجاری یا غده های ترشح کننده اند و در واقع موقعیت این تیره در رده بندی کاملاً مشخص نیست از این تیره هیچ نمونه ای در رویشهای ایران وجود ندارد.


تعداد بازدید ها: 6014