تیره چندل


شرح تیره جندل – یا چندل – تیره تیمار
Rhizophoraceae


گیاهان این تیره درخت یا درختچه هایی هستند که در کناره یا حاشیه آب دریا می رویند و درون آب این بخش از سواحل در مناطق بین گرمسیری نوعی رویش خاص بنام جنگل مانگروو (Mangrove) را تشکیل می دهند.
تیره جندل تیره کوچکی مجاور کومبرتاسه است که غالباً از لحاظ داشتن تخمدان چند خانه ای (2 تا 6 خانه) و 2 تخمک در هر خانه با تیره کومبرتاسه تفاوت دارد. این گیاهان که در نوار پر پیچ و خم سواحل دریاهای گرم تیپ رویشی خاص مانگروو را تشکیل می دهند بخوبی می توانند هجوم امواج را تحمل کنند و با محیط کاملاً سازگار شوند. جنگلهای انبوه و متراکمی را که این درختان در ساحل بوجود می آورند بتدریج تا آخرین حد ممکن در دریا پیشروی می کنند تا بالاخره به حد ثابت و پایداری برسد. در بعضی سواحل جبهه جلو این جنگلها حتی زمان جزر دریا نیز از آب خارج نمی شوند.
تمام گیاهان این تیره چوبی دارای برگهای ساده چرمی معمولاً متقابل و گوشوارک دار و واجد گلهایی با تخمدان نیمه زیرین یا کاملاً زیرین هستند. معمولاً کاسه گل در این گیاهان شامل 4 تا 8 کاسبرگ جام دارای 4 تا 8 گلبرگ و پرچم ها 2 تا 4 برابر تعداد گلبرگها و گاهی بیشتر هستند مادگی شامل 2 تا 4 برچه است که تخمدانی غالباً 4 خانه ای با تمکن محوری تشکیل می دهند هر خانه تخمدان در اصل محتوی دو تخمک آویخته است و میوه اشکال متفاوتی دارد. گیاهان این تیره فاقد آبکش درونی و همچنین دستگاه ترشح کننده اسانس هستند و در عوض در تمام بافتها به طور فراوان سلولهایی محتوی تانن دارند. این تیره 16 جنس و 120 گونه دارد که در مناطق گرم و مرطوب پراکنده اند و اغلب به شکل رویش های حاشیه دریایی با ساحل گلی Mangrove دیده می شوند.
در ایران یک جنس و گونه از این تیره بنام Mucronata Rhizophora به نام فارسی چندل در لا به لای درختان حرا (Avicenia marina) در بندر سیریک (بیابان) می روید چوب این درخت در صنعت لنج و کشتی سازی ارزش زیادی دارد.


تعداد بازدید ها: 14292