تیره پای خرسان


شرح تیره آکانتاسه – تیره پای خرسان – تیره مشعلی ها
Acanthaceae


آکانتاسه ها شامل حدود 2500 نوع گیاه می باشند که در متجاوز از 250 جنس جای دارند. اختصاصاً در مناطق گرم و استوائی کره زمین می رویند بطوریکه فقط معدودی از آنها در مناطق معتدله یافت می شوند. گیاهانی به اشکال مختلف علفی و یا بوته های چوبی و گاهی بالا رونده اند. برگهائی ساده به وضع متقابل و گلهای نر - ماده ، 5 قسمتی (بندرت 4 قسمتی) و مجتمع به اشکال مختلف سنبله یا خوشه دارند کاسه گل آنها شامل 2 لب و جام گل دارای لوله ای کم و بیش منتهی به 2 لب است پرچم هائی غالباً 4 تایی (2 بزرگ و 2 کوچک) و میوه ای به صورت پوشینه یا به اشکال دیگر دارند. دانه های درون میوه آنها پس از رسیدن معمولاً به شدت به خارج پرتاب می شود که خود موجبات انتشار این گیاهان را فراهم می آورد.
Barleria ( گونه150)
Acanthus (گونه20)
Justica ( گونه250)


تعداد بازدید ها: 6892