تیره هالوراگاسه


شرح تیره هالوراگاسه (هیپوریداسه)
Halorhagaceae-Hippuridaceae

گیاهانی آبزی ، فاقد آبکش درونی، با گلهای کم و بیش ساده و تخمدان زیرین هستند پرچم ها و برچه های گل در این گیاهان گاهی فقط به یک عدد کاهش می یابند و میوه نیز گاهی گوشتی و گاهی فندقه مانند است.
این تیره حدود 60 گونه دارد که همگی علفهای آبزی و غوطه ور در آب با برگهایی چرخه ای و گلهای کوچک و نا مشخص و دانه هایی دارای آلبومن مشخص هستند و از این نظر با سایر تیره های راسته متفاوت اند.
از این تیره فقط 2 جنس Hippuris وMyriophyllum در ایران وجود دارد از جنس Hippunis گونه Hippuris vulgaris در آبهای را کد شمال، آذربایجان و بختیاری می روید. و از جنس Myriophyllum 2 گونه وجود دارد که در مردابهای شمال ، آذربایجان ، نواحی جنوبی و بلوچستان می رویند.


تعداد بازدید ها: 6038