تیره مولوگیناسه


شرح تیره مولوگیناسه
Molluginaceae

گیاهانی یکساله تا چند ساله غیر گوشتی یا بندرت گوشتی ، غالباً بدون کرک ، بندرت دارای کرک های غده ای یا ستاره ای برگها ساده کامل، اغلب بدون گوشوارک بندرت گوشوارک دار، متقابل یا متناوب یا فراهم. گل آذین گرزن ، محوری یا انتهایی . گلها کوچک، نر- ماده و منظم ، بدون دمگل یا دمگلدار، منفرد، یا مجتمع کاسبرگها 5 تایی ، جدا ، غالباً دائمی بدون گلبرگ پرچم ها کم تا بسیار، میله های پرچم جدا یا در قاعده پیوسته ، پرچم های گلبرگ نما وجود دارند یا ندارند. تخمدان با برچه های جدا یا پیوسته در بالا 2-5 خانه ای، هر خانه یک تا چندین تخمکی ، خامه 2-5 تایی. میوه فندقه یا مریکارپ دو تایی ناشکوفا یا کپسول شکوفا، 2-5 دریچه ای، دانه زائده دار یا بدون زایده دارای اندوسپرم.
گیاهان این تیره همگی علفی و در قسمت های جنوبی (استانهای هرمزگان و بلوچستان) می رویند.


تعداد بازدید ها: 6268