تیره مارانتاسه


شرح تیره مارانتاسه
Marantaceae

گیاهان این تیره علفی ، پایا، دارای ریزوم و عموماً استولون دار و گاهی نیز پیچان هستند. ریشه برخی از آنها غده ای و متورم است برگهای این گیاهان دورردیفه دارای دمگل با زبانک و همچنین گوشوارک اند. دمبرگها در انتهای واجد بند یا مفصل با ساختار تشریحی ویژه اند.
گل آذین بسیار پیچیده و به صورت خوشه ای کمانی شکل مرکب از گرزنهای دوسویه و بدون گل انتهایی و تقریباً به حالت گرزن یک سویه دم عقربی است گلها در گرزنهای مقدماتی (فرعی) متباعدند و گل آذین فاقد گل اولیه است. گلها نر- ماده، نامتقارن ، دارای برکگ یا پیشبرگ و یا فاقد آنها هستند. قطعات گلپوش به صورت کاسه و جام از هم متمایزند. کاسه متشکل از قطعات جدا و جام تقریباً پیوسته و یکی است. نافه به طور نظری می باید مرکب از 6 پرچم باشد ولی چرخه بیرونی آن دارای 1 یا 2 نا پرچمی و یا فاقد آنهاست و پرچم جلویی چرخه نیز همیشه از بین می رود. تخمدان سه برچه ای با سه خانه و یا یک خانه، و دارای خامه ای خمیده، محکم و با انتهای مقطع یا چند لبه است بطور کلی بخش پائینی تخمدان در داخل ناپرچمی کلاهک مانند قراردارد و بخش بالایی آن آزاد است. میوه کپسول، میان برچه گشا و سته مانند و دارای دانه ای با زایده مضاعف (آریل) است. این تیره دارای 12 جنس و در حدود 400 گونه است که تقریباً اکثر گونه های آن خاستگاه آمریکایی دارند.از این تیره هیچ نمونه ای در ایران وجود ندارد.


تعداد بازدید ها: 7820