تیره زوستراسه


شرح تیره زوستراسه
Zosteraceae

گیاهانی فی آبزی دریائی و غوطه ور، دارای ساقه های زیرزمینی (ریزوم) رونده (خزنده) یا تقریباً راست. با ساقه ای کوتاه یا بلند برگها متناوب، ساده، خطی در قاعده غلاف دار غلاف گوشک دار (گوشوارک دار). گل ها نر- ماده یا یک جنسی ، کوچک ، بدون برگه سنبله آب لقاح (Hyphydrogamici) سنبله ها یک طرفه ، غلاف برگ چمچه ای ، بدون گلپوش ، یا یک برگی (گلبرگ برگ مانند) پرچم منفرد. بساک بدون پایک (بدون میله پرچم) دارای دو کیسه گرده، کیسه های گرده جدا از یکدیگر ، شکوفای طولی، دانه گرده توده ای بدون میله (میله ها دارای بافتی نرم و نامشخص. اندام زایای ماده یک برچه ای،تخمک منفرد آویزان، خامه دو شاخه منتهی به دو کلاله نخی شکل ، میوه ناشکوفا ، دانه بدون آلبومن.
این تیره دارای 2 جنس و 8 گونه است که 6 گونه آن در جنس Zostera قرار دارند و در دریاهای معتدل نیمکره شمالی می رویند. 2 گونه دیگر آن مربوط به جنس phyllospadix است که در سواحل شمالی آمریکا و کناره های اقیانوس آرام انتشار دارند.
این تیره در ایران یک جنس تک گونه ای بنام Zostera noltii است که در یازی است و در آبهای نسبتاً شور دریای خزر در سواحل بندر انزلی می رویند و باید آنرا علف دریایی نامید.


تعداد بازدید ها: 7346