تیره زانیشلیاسه


شرح تیره زانیشلیاسه
Zannichelliaceae


این تیره در گذشته جنسی از پوتاموژتون بشمار می آمد ولی امروزه تیره مستقل و دارای 1 تا 9 جنس و حدود 15 گونه است که در آبهای شیرین و یا کمی شور و حتی در آبهای شور نواحی گرم و معتدل می رویند.
گیاهانی آبزی غوطه ور اغلب در یازی، ساقه ها کوتاه یا طویل، برگها متناوب یا متقابل ، ساده، خطی، در قاعده غلاف دار، غلاف چسبیده به قاعده برگ یا جدا و آزاد. گلها یک جنسی، کوچک ، منفرد با در غلافی داسی شکل، گل های نر دمگل دار. گلهای ماده بدون دمگل یا دمگل دار. گلپوش سه برگی (گل گلبرگی) ، پیاله ای شکل ، یا بدون گلپوش. پرچم ها 3-1 تایی ، کیسه های بساک پیوسته، بدون پا یک یاپا یک دار ، پا یک در صورت نبودن گلپوش شبیه به میله پرچم بساک 2-1 حجره ای شکوفای طولی دستگاه زایای ماده فوقانی، برچه ها 9-1 تایی، یک تخمکی ، تخمک واژگون (آویزان) خامه ساده یا منقسم به دو کلاله نخی شکل. میوه ناشکوفا گاهی زنده زا دانه ها فاقد آلبومن.
این تیره در ایران دارای 4 جنس و 4 گونه است که در آبهای شور و یا شیرین می رویند – جنس Thalassodendron فقط دارای یک گونه بنام Thalassodendron Ciliatum است که در آبهای خلیج فارس و در چاه بهار می روید جنس Halodule یک گونه بنام Halodule wrightii دارد که در آبهای سواحل بوشهر می رویند.جنس Althenia در ایران دارای یک گونه بنام Althenia filiformis است که در دریاچه نیریز فارس می روید.
جنس Zannichellia دارای یک گونه بنام Zannichellia palustris است که در آبهای راکد آذربایجان بندر گز، کردستان ، نواحی غربی و جنوبی ، جنوبی شرقی و شرق ایران می روید و در آبهای راکد تهران و اطراف آن نیز فراوان یافت می شود.


تعداد بازدید ها: 6341