تیره رستیوناسه


شرح تیره رستیوناسه
Restionaceae


گیاهان این تیره شباهت زیادی به جگن ها و بوریاها دارند ودارای ریزوم خزنده و گاهی گره دار و برگهایی نیام دار و گاهی زبانکی شکل اند. گل آذین آنها به صورت سنبله های متراکم ، دارای یک تا تعداد بی‌شماری گل است. این گل آذینها منفردند و یا در گل آذین های مرکب و متفاوت بزرگتری جمع می شوند. گلها دارای 2 پیشبرگ و یا بدون آن ، منظم ، تک جنس و دو پایه یا به علت از بین رفتن یکی از اندامهای جنسی تک پایه و یا نر، ماده، دو پر یا سه پر هستند. گلپوش کم و بیش کامل و پوشه مانند است. پرچمها 2 تا 3 عدد دارای میله آزاد و بندرت در قاعده به هم چسبیده اند. گاهی گل در پائین نافه و مادگی دارای دیسک است. تخمدان زیرین دارای 1 تا 3 برچه با 1 تا 3 خانه است. خامه 1 تا 3 عدد و هر خامه تخمدان دارای یک تخمک است. میوه به صورت کپسول 1 یا 3 خانه و یا بصورت فندقه است. این تیره دارای تقریباً بیش از 10 جنس و 250 گونه است.این تیره در ایران هیچ نمونه ای ندارد.

تعداد بازدید ها: 6937