تیره رافلزیاسه


شرح تیره رافلزیاسه
Rafflesiaceae


گیاهانی با ریشه هایی چند ساله با ساقه انگل بدون کلروفیل ،یک پایه گلها منظم ، یک جنسی بندرت نر- ماده روی تخمدانی (تخمدانی زیرین) منفرد یا بصورت گروهی در یک گل سنبله مانند سرسان ، گلپوش اصولاً گلبرگ نما با یک چرخه 4-10 قطعه ای در قاعده پیوسته، پرچم ها هشت تایی تا بسیار زیاد متصل به یک ستون مرکزی تخمدان زیرین تا نیمه زیرین، یک خانه ای با 4-8 برچه، تمکن کناری (محوری) خامه منفرد وجود ندارد. میوه سته ای پردانه.
این تیره را گاهی Cytinaceae نیز می نامند در ایران یک جنس و گونه بنام Pilostyles haussknechtii وجود دارد که به صورت دانه های قرمز رنگ صرفاً بر روی Astragalus های گروه خاردار Tragacantha رویش می یابد.


تعداد بازدید ها: 6939