تیره اپونوژتوناسه


شرح تیره آپونوژتوناسه
Aponogetonaceae

گیاهان این تیره عموماً آبزی هستند و در داخل آب می رویند. ریزوم این گیاهان کوتاه برگهای آنها تماماً بن رست و غوطه ور در آب و دارای نیام و دمبرگ درازند و پهنک آنها، جز در یک گونه همیشه خارج از آب قرار دارند. گلها نر و ماده و یا تک جنس اند و سنبله انتهایی محصور در چمچه ای بی دوام را تشکیل می دهند. وضع استقرار گل روی محور گل آذین ممکن است یک طرفه و یا در تمام جهات باشد. گلها معمولاً ریز، فاقد برگ و پیشبرگ اند ولی پوششی پایا و تقریباً گلبرگ مانند دارند که از 2 و یا بندرت 3 قطعه تشکیل شده و بقیه قطعات پوشش گل حالت پرچم ها را را به خود می گیرند. نافه شامل 21 پرچم واقع در چرخه های سه تایی و مادگی دارای 3 و بندرت 6 یا 4 برچه آزاد است. هر یک از برچه ها محتوی دو تخمک و دارای دو پوشش است. میوه برگه و دانه بدون آلبومن است. ساقه اصلی و ریزوم این گیاهان سرشار از ذخیره نشاسته ای و خوراکی است. این تیره فقط دارای یک جنس بنام Aponogeton با 40 گونه است که در نقاط مختلف زمین پراکنده اند. در رویشهای ایران تاکنون هیچ گونه ای از آنها نام برده نشده است.


تعداد بازدید ها: 5758