تیره اوتریکولاریاسه


شرح تیره اوتریکولا ریاسه
Utriculariaceae- Lentibulariaceae


گیاهان این تیره علفهایی کوچک آبزی و پایا هستند که در آبهای کم عمق حاشیه تالابها می رویند این گیاهان به وسیله اندام های کوچک کوزه ای شکل خود که ظاهراً در ناحیه ریشه آنها وجود دارند و در واقع برگهای تغییر شکل یافته اند کرمینه های موجود در آب راصید می کنند . گلها دارای جام چهره نمایا مهمیزدار هستند. گلهای آنها از لحاظ دارا بودن نافه دو پرچمی ، تخمدان تک خانه ای با تمکن مرکزی و دانه های بدون آلبومن بویژه در جنس او تریکولاریا باگلهای تیره گل میمون تفاوت دارند. میوه آنها کپسول و محتوی دانه های بدون آلبومن است. گیاهان این تیره دارای انتشاری گسسته ولی بسیار وسیع هستند. این گیاهان درون آبها یا در زمینهای خیس و باتلاقی می رویند. و یا در آب غوطه ورند. همه گیاهان این تیره پایا، فاقد ریشه ، دارای برگهای متناوب با بریدگیهای بسیارند که در آخر به تقسیماتی تسمه ای شکل و موئین تبدیل می شوند. جنسهای این تیره عبارتند از: Pinguicula , Lentibularia , utricularia و غیره می باشد که در ایران فقط جنس Utricularia با یک گونه در شمال یافت می شود و احتمالاً گونه های دیگری از آن در آبهای هویزه وجود دارند.تعداد بازدید ها: 5943