تیره افدرا


شرح تیره افدرا
phedraceae-Ephedrineae


تیره افدرا دارای یک جنس و متجاوز از 35 گونه است که به وضع فاصله دار و دور از یکدیگر در نواحی مختلف کره زمین پراکنده اند. فراوانی آنها بیشتر در آمریکای شمالی و جنوبی و برخی نواحی آسیاست.
گیاهانی عموماَ دو پایه (بندرت یک پایه) بالا رونده و یا به صورت بوته هائی با اعضای چوبی و به ارتفاع در حدود یک متر و گاهی بیشتر می باشند. ساقه آنها دارای انشعابات فراوان ظاهر بند بند و غلافی از فلس ها در هر بند است که برگهائی رشد نیافته آن به حساب می آیند. ساقه کلروفیل دار این گیاهان عهده دار عمل جذب سبزینه ای در آنها می باشد. گلهای نر آنها مجتمع به صورت شاتونهائی در محور ساقه و دارای 2 تا 6 بساک واقع بر روی یک میله مشترک است هر یک از آنها نیز در کناره یک براکته گل آذین قرار دارد. در قاعده هر پرچم معمولاً دو براکته نازک دیده میشود که از قاعده به یکدیگر پیوسته بوده نوعی پوشش بسیار کوچک برای آن بوجود می آورند. گلهای ماده آنها معمولاً در انتهای شاخه های به صورت منفرد یا دسته های 2-3 تایی محصور در 2-4 زوج براکته (دو به دو متقابل) قرار دارند. دو براکته فوقانی آنها به یکدیگر پیوسته بوده پوشش کیسه مانند که در انتها باز می باشد برای تخمک بوجود می آورند. افدراها فاقد میوه حقیقی هستند معهذا براکته داخلی گلهای ماده آنها پس از آمیزش تخمک چوبی گردیده برای آن پوشش سختی بوجود می آرود در حالیکه براکته خارجی گوشتدار شده مجموعاَ مشخصات یک میوه شفت برای آن فراهم می شود در ایران انواع متعددی از Ephedra ها در نقاط مختلف مخصوصاً نواحی بابر می رویند. بعضی از آنها نیز در دامنه کوهستانهای خشک یافت می شوند.


تعداد بازدید ها: 17120