تیره اسفناج


تیره اسفناج
Chenopodiaceae


تیره بزرگی مرکب از 1400 گونه گیاه در 103 جنس است گیاهان فراوان آن دارای وضع پراکنده در غالب نقاط کره زمین بخصوص در مناطق خشک و بایر می باشند.
گیاهانی به صور مختلف علفی یکساله دو ساله یا پایا و یا به صورت بوته هایی با اعضای چوبی (بندرت درختچه) می باشند بعضی از آنها مانند Salicornia ها اعضای هوائی گوشتدار و بند بند دارند.
برگهای آنها ساده ، متناوب (گاهی گوشتدار) بدون استیپول و گاهی کاملاً رشد نیافته است.
گلهایی نر – ماده یا بر دو نوع نر و ماده بر روی یک یا دو پایه و مجتمع به صورت گرزن های متراکم دارند کاسه گل آنها مرکب از 2 تا 5 (بندرت یک) قطعه است. برخی از آنها نیز ممکن است اصولاً فاقد هر گونه پوشش گل باشند مادگی گلهای آنها از 2 (بندرت 3 تا 5) برچه تشکیل می یابد که مجموعاً تخمدانی یک خانه و محتوی یک تخمک خمیده با غشای مضاعف بوجود می آورند.میوه آنها فندقه با پوشینه و غالباً محصور در پوشش گل است.
اختصاصات تشریحی : در انواع یکساله این گیاهان ریشه و ساقه دارای ساختمان تشریحی طبیعی مانند سایر گیاهان دیگر است ولی در انواع دو ساله و پایای آنها دسته های چوب آبکش بر روی حلقه های متعدد و متحد المرکز و یا به وضع غیر طبیعی دیگر به صورت زیر دیده می شود :
در Noaea ها که بطور عموم ساقه های سخت و چوبی شده دارند دسته های کوچک و متعدد چوب آبکش به وضع معکوس در ناحیه پوست ساقه دیده می شود در بعضی دیگر از این گیاهان نیز آبکش داخلی (آبکش در داخل منطقه چوب و حتی نزدیک مغز) مشاهده می گردد.
و یا صفات غیر طبیعی دیگر به چشم می خورد.
در سطح برگ آنها به تفاوت تارهای مخروطی و پایه‌دارو منتهی به سلول مدور دیده می شود این سلولها معمولاً عمل ذخیره آب را به عهده دارند. از خشک شدن این تارها گرد آرد مانندی که بقایای آنها است بر روی سطح برگها باقی می‌ماند که در عده زیادی از گیاهان این تیره با آن برخورد می شود.
جنسهای مهم این تیره عبارتند از :
Chenopodium(دارای متجاوز از 100 گونه)
Atriplex ( گونه150)
Suaeda (متجاوز از 100 گونه)
Salsola (متجاوز از 100 گونه)
Salicornia (دارای حدود 50 گونه)
Anabasis ( گونه15)
Beta ( گونه12)


تعداد بازدید ها: 20410