تکنیک ها و روش های مهار توپ در فوتبال
مهار توپ

(تکنیک ها و روش های مهار توپ در فوتبال)

مهار توپ در بازی فوتبال از جمله فنون آموزشی محسوب می شود . یک بازیکن فوتبال حکما و حتما می بایستی فنون مهار توپ را بیاموزد .
طبق تعریف بازی فوتبال ، هدف رساندن توپ به دروازه است بدون استفاده از اعضای بدن به استثناء پا و سر .
در مهار توپ از تمام اجزا بدن استفاده می شود .


مهار با سر


گاهی بازیکن مجبور است توپ را با سر مهار کند . در این مواقع سر می بایستی تمرین لازم دیده باشد که بتواند ضربه توپ را گرفته آن را ساکن کند . طبیعی است در چنین مواقعی عکس العمل سر باعث پرش توپ می شود . در چنین مواقعی بازیکن می بایست ضمن محاسبه فاصله و شدت ضربه سرش را کمی عقب ببرد .

مهار با تنه


تقریبا راحت ترین و یکی از فنی ترین روش های مهار توپ ، مهار با تنه می باشد . بدن به خاطر داشتن حالت الاستیکی به خوبی شدت ضربه را خنثی کرده و توپ را متوقف می کند .

مهار با پا


یکی از فنون مهار توپ استفاده از پا و بازی با پا است که بیشترین مواقع با این شیوه توپ به بازی گرفته می شود .تعداد بازدید ها: 16617