تکنسین جنگل و مرتع
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور مربوط به جنگل و مرتع در یکی از زمینه های واگذاری اراضی ساحلی و جنگلی، پارک داری، جنگل داری، مرتع داری، مهندسی جنگل، حفاظت خاک، جنگل کاری و آب خیزداری می باشند.نمونه وظایف

 • تهیه نقشه و تعیین مساحت و سایر مشخصات اراضی جنگلی و ساحلی واگذار شده و مراقبت در بهره برداری اراضی.
 • فروش محصولات بدست آمده از بهره برداری مستقیم از جنگل ها و مراتع.
 • نظارت بر امر کنترل راههای وارده به شهرها و جنگل ها جهت جلوگیری از عملیات غیرمجاز در زمینه محصولات جنگلی.
 • انجام عملیات اجرایی مربوط به احداث پارکهای ملی و تفرج گاههای عمومی در حوزه مربوط و رسیدگی به امور پارکهای جنگلی و تفرج گاههای عمومی.
 • قطعه بندی و مرزبندی جنگل و مرتع و احداث خزانه و نهالستانهای آزمایشی و مطالعه و مقایسه انواع بذر و قلمه اعم از داخلی و خارجی.
 • رسیدگی به خزانه های احداث شده و اقدام در فراهم آوردن وسایل مورد نیاز جهت حفاظت آنها.
 • عزیمت به نقاط مختلف جنگل و تهیه نمونه گیاههایی که انواع آن بوسیله مسئولان مافوق تعیین شده و نیز تهیه نمونه انواع خاک های جنگل جهت آزمایش های لازم.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • سازمان جنگلها و مراتع کشور
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های منابع طبیعی و یا در یکی از رشته های کشاورزی مربوط.
 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه مرجحاً در یکی از رشته های فوق الذکر.


تعداد بازدید ها: 9195