تمرین و نتایج آن


تمرین و نتایج آن


شیوه های تمرین زیاد هستند . اما فقط یک راه برای آماده شدن وجود دارد : تمرین .
با گذشت زمان ، پیشرفت علم پزشکی دروازه های جدیدی را گشوده است . اکنون تمرینی که مطابق با اصول علمی باشد موجب پیشرفت بازیکنان می شود ، به شرطی که راه های منطقی را دنبال کنند ، یعنی برای مسابقات معمولی تمرینات سبک و برای مسابقات غیر معمولی و حساس سنگین تمرین کنند .
انجام تمرینات مشروط به تعداد و سختی مسابقات است . یک بازیکن در صورت مصدوم شدن هرگز نباید مراحل آمادگی بدن را به بهانه اینکه وضعیت بدنی اش مطلوب است ، ندیده بگیرد .
اگرچه فوتبال اهمیت زیادی به خلاقیت می دهد ، با وجود این اصل مهمی را نباید فراموش کرد : توجه به بدن و شرایط جسمانی .تعداد بازدید ها: 16136