تمرین با توپ طبی (Medicine-Ball)

تمرین با توپ طبی ( MEDICINE-BALL )

  • هدف تقویت ماهیچه های درگیر در ورزش تنیس
این وسیله ی ساده ، بهترین ابزاری است برای تقویت قدرت ضربات ، در حالیکه وزنه و دمبل و سایر وسایل مهم هستند برای قدرت هر ورزشکار ، اما هیچکدام رقیب توپ طبی نمی شوند. راز موفقیت این ابزار در این است که می تواند تمرین کننده را وادار به تقلید حرکات بازی تنیس کند. بر خلاف وزنه ها ، گرفتن توپ طبی ساده است و قابل پرتاب هم هست . این حرکات ماهیچه های درگیر سرویس و ضربات زمینی را بکار می گیرد . توپ طبی بهترین وسیله برای مشابه سازی ضربات سرویس ، فورهند و بک هند است . با این توپ می توانید هم ضربات نرم و هم ضربات انفجاری را کار کنید . کاری که با سایر وزنه ها نمی شود کرد .
3 تمرین مهم با توپ طبی برای کلیه مهارت های بازیکنان تنیس ، هر دفعه 25 بار تکرار در روز و بخشی از گرم کردن ، در زیر ارائه شده است:

چرخش کمر

  • هدف ماهیچه های کمر و شکم
روی زمین نشسته پاها را از هم باز کنید . توپ پشت شما قرار گرفته ، بطرف راست بچرخید توپ را بلند کنید در حالیکه جلوی شما باشد ، آنرا بطرف چپ آورده و پشت خود قرار دهید به نحوی که توپ یک دور به دور شما بچرخد . تکرار کنید و جهت را تغیر دهید .

ضربات بالا سری

  • هدف ماهیچه های بالای شکم ، بازو و شانه
در اینجا نیاز به یک همکار دارید . به پشت بخوابید با زانوهای خم شده ، توپ را پشت سر روی زمین نگهدارید . همکار جلوی شما با یستد ، بازوها کشیده باشد ، توپ را بلند کرده وبه همکارتان بدهید . برای افزایش شدت کار ، همکار کمی دور تر بایستد که شما توپ را به طرف او پرتاب کنید .

حرکات بغل

  • هدف ماهیچه های بغل کمر ، شکم
توپ را با هر دو دست جلوی خود نگهدارید در حالیکه پا ها به اندازه عرض شانه باز باشد . از این موقعیت تا آنجا که می توانید با توپ به سمت راست بچرخید و بعد به سرعت جهت را عوض کنید تا توپ به جلو برسد و رهایش کنید . به همین حالت به عکس جهت چرخیده و باز وقتی توپ به جلو رسد آنرا رها کنید .
25 بار تکرار کنید.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 14355