تمدن آزتک ها
چکیده

آزتک ها در مدتی کم تر از دویست سال موفق به خلق تمدنی پیچیده و بزرگترین امپراط,ری درآمریکای مرکزی باستان شدند . منشأ اصلی آنها ، جایی درشمال بود ، خارج از دایره ی نفوذ فرهنگی آمریکای مرکزی . به نظر می رسد که آنها در آغاز از دسته های شکارچی – خوشه چین بودند که پاره ای اوقات نیز درمحلی اسکان می یافتند و به کشاورزی می پرداختند . عادت اصلی آنها جنگیدن بود . آنان پاره ای اوقات به مزدوری قبایل دیگر در می آوردند تا برایشان بجنگند. این چادر نشنان نیرومند خود را "مکزیکا" می نامیدند . اصطلاح آزتک بعدها درآنان رایج شد ، که از نام اسطوره ای جزیره منشأ آنها سرچشمه میگرفت . شیوه ی تفکر آزتک ها از بسیاری جهات ، بازتاب پیشینه و طرز زندگی آنان بود . تمدن عالی امپراطوری آزتک شدیداً به قربانی کردن انسانها وابسته بود . هم آن تمدن وهم قربانی کردن ، بخشی از جهان بینی واحدی بود که درآن یکی به دیگری اتکا داشت . جهان بینی آزتک ها دراندیشه های کهن آمریکای مرکزی ریشه داشت . ولی این اندیشه ها نزد آزتک ها سرشت وحشت انگیزی یافته بود . آزتک ها و به طور کلی مردم آمریکای مرکزی می اندیشیدند که اگر جان انسانی تقویم خدایان شود ، جهان درحال تعادل باقی خواهد ماند .

مناطق جغرافیایی :
1.آمریکای شمالی
2.آمریکای مرکزی
3.آمریکای جنوبی
4.جزایر دریای کارائیب
5.ناحیه آند
6.ناحیه آمازونقربانی درسنتهای کهن نه مظهر ترس یا فرو نشاندن خشم خدایان بلکه برای بازگرداندن غذا و انرژی از اجتماع به زمین ، آسمان و آب . حمله به شهر ها برای یگ جنگجو ، فرصتی بودتا اسیری برای قربانی بگیرد و نام و شهرتی کسب کند . هرچند که امکان داشت این کار به اسارت و مرگ خود وی منجر شود . قدرت فرهنگ جنگی آزتک ها باعث میشد که همیشه داوطلبانی را به سوی خود بشکاند . با این همه درپایان کار فقط چند صد تن اروپایی فرهنگ این جنگجویان مغرور را پایمال کردند .اگرچه در جستجوی علت شکست سریع آنها در برابر اروپائیان ، عوامل مختلفی مانند بیماری های واگیردار و سلاح آتشین را باید بر شمرد .

ویژگی های مهم :
1- بازرگانی و کشاورزی
2- تقسیم رهبری
3- طبقه ی جنگجو
4- اخلاق پسندیده آزتکها
5- وسعت امپراطوری آزتک ها
6- معنای قربانی کردن انسانها
7- زندگی روزمره
8- افول آزتکها و مایاها

توصیفی دیگر از آرتک ها
مراحل تحولی
روش نگارش آزتک
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 33304