تلور


img/daneshnameh_up/0/04/Tellure.jpg
تلور - تجمع دانه های ریز با جلای فلزی
تلور (Tellure)
Te
سیستم تبلور
عنصر
/کامل - مطابق با سطح /1010
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
کمیاب به حالت بلوری - دانه های ظریف - پودر
اشکال ظاهری
در اسیدنیتریک و سولفوریک گرم حل میشود ودراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد - درشعله رنگ سبزتولیدمیکند - باآب شسته و تمیزمیشود
Te=100% با انکلوزیون های طلا،نقره ،سلنیم
ترکیب شیمیایی
سفید قلعی
رنگ کانی
خاکستری
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
تلورهای طلا و نقره،گالن،پیریت،کوارتز
منشا تشکیل
منشوری - سوزنی
شکل بلورها
محل پیدایش
هادی خوبی برای جریان الکتریسیته است-دراسیدنیتریک و سولفوریک گرم
حل میشودکه دراثرانحلال رنگ قرمزحاصل میگردد-درشعله رنگ سبز
تولیدمیکند-باآب شسته و تمیزمیشود-کانیهای مشابه آن آرسنیک است
. که ازآن بابوی سیرآرسنیک قابل تشخیص است
سایر مشخصات
.به معنای خاک و زمین مشتق شده استTellus از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
236.16.3


منبع
تعداد بازدید ها: 16018