تقسیم بندی درزه ها


درزه ها را می توان براساس زایش (نحوه ایجاد) و از نظر هندسی تقسیم بندی نمود. تقسیم بندی هندسی منحصرا یک طبقه بندی توصیفی است و نسبت به طبقه بندی زایشی کاربرد آسانتری دارد، ولی منشاء و چگونگی تشکیل درزه ها را مشخص نمی کند.
تقسیم بندی هندسی درزه ها
از نظر هندسی، درزه ها را می توان براساس موقعیت نسبی آنها به سطوح طبقه بندی سنگها و یا سایر ساختمانهای موجود در چینه هایی که به وسیله درزه ها قطع شده اند مانند: شیستوزیته ، لایه بندی، تورق و .... تقسیم نمود.

1-درزه های امتدادی (Strike Joints)

2-درزه های شیبی (Dip Joints)

3-درزه های مورب (Oblique or Diagonal) یا مایل

4-درزه های طبقه ای (Bedding Joints) یا موازی لایه بندی

تقسیم بندی زایشی درزه ها
براساس مکانسیم ایجاد و توسعه درزه در سنگها آنها را به انواع: درزه های کششی ، درزه های برشی (Shear Joints)، درزه های ستونی (Columnar Joints) ودرزه های رهایی ( Release Joints) و غیره تفکیک می کنند.

همچنین درزه ها براساس عوامل به وجود آورنده آنها به انواع ناشی از عملکرد فرآیندهای تکتونیکی (Tectonics Joint) و انواع ناشی از عوامل غیر تکتونیکی (Nontectonics Joint) تقسیم می شوند.

ارتباط درزه ها با پدیده های ساختمانی

1-گسترش درزه ها در ارتباط با چین خوردگی

2-گسترش درزه ها در ارتباط با گسلها

3-درزه های استیلولیتی و نیروهای تکتونیکی


تعداد بازدید ها: 13737